Tổng hợp một số code bài viết blogspot thông dụng

CNTTLS | Thủ thuật Blogspot, Code hay cho blogspot, Tổng hợp một số code thông dụng dùng trong bài viết Blogspot

Tổng hợp một số code hay cho blogspot 2018
Giới thiệu [Một số code thông dụng và cần thiết dùng trong bài viết cho blog], website.
- Để dùng code thay cho viết bài kiểu mặc định thông dụng của các blog chọn sẵn, bạn bấm chọn thẻ "HTML".
- Sau đó chèn code cần thao tác vào.
- Nếu muốn soạn thảo tiếp bài viết với kiểu cũ thì chọn lại thẻ "Viết" để viết bài như cũ.

Một số code dùng trong bài viết Blogspot

1. Font, màu chữ, thụt vào đầu dòng (Dùng dòng 1 hay 2 đều như nhau)
[<span style = "color: # 339966; backround: # AFFAC1; font: 12pt Tahoma; lề-left: 12px;"> Karachi_dung </ span> <span style = "color: # 339966; backround: # AFFAC1; font -f Family: Tahoma; font-size: 12pt; lề-lề: 12px; "> Nội_dung </ span>] 
#339966 // Mã màu cho chữ
#AFFAC1 // Highlight cho chữ
12pt Tahoma // Cỡ chữ và font chữ
margin-left:12px // Số pixel (khoảng cách) chữ thụt vào đầu dòng. Có thể thay left bằng right cho chiều ngược lại
2. Canh giữa, canh phải 
[<div style = "text-align: centre;"> Karachi_dung </ div>] 
center // Thay center = right cho canh phải
3. Định dạng chữ: Đậm, Ngiêng, Gạch chân, Gạch ngang chữ 
[<b>Nội_dung_in_đậm</b>
 <i>Nội_dung_in_nghiêng</i>
 <u>Nội_dung_gạch_chân</u>
<strike>Nội_dung_chữ_bị_gạch_ngang</strike> ]
4. Dấu chấm vào dòng con, đánh số đầu dòng 
Dấu chấm vào dòng con
[<ul>
<li> Nội_dung1 </li>
<li> Nội_dung2 </li>
<li> Nội_dung3 </li>
</ ul>] 
Đánh số đầu dòng
[<ol>
<li> Nội_dung1 </li>
<li> Nội_dung2 </li>
<li> Nội_dung3 </li>
</ ol>] 
5. Bookmark đến một vị trí nhanh trong bài viết 
[<a href="LINK_bài_viết#Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
<a name="Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>] 
Lưu ý:
Tên cách nhau không được dùng khoảng trắng mà phải dùng shift gạch. (VD: nhà_xinh)
Tốt nhất không nên dùng chữ có dấu cho tên gán.
Ví dụ:
- Đến điểm A (<a href="LINK_bài_viết_cụ thể#Diem_A">Đến điểm A</a>)
- ...
- Điểm A (<a name="Diem_A">Điểm A</a>)
Code trong ngoặc là chú thích cho ví dụ.
Như vậy khi ta click chuột vào "Đến điểm A" thì lập tức lệnh sẽ đưa ta nhảy đến vị trí "Điểm A".
6. Một số code chèn Flash vào bài viết (Chọn Kiểu 1 hay Kiểu 2 đều được)
Kiểu 1.
[<div style = "text-align: centre;"> <embed wmode = Minh Hóa pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src = "LINK_FLASH" width = "900" height = " 300 "type =" application / x-shockwave-flash "scale =" "play =" true "loop =" true "menu =" true "> </ embed> </ div>]   
Kiểu 2.
[<embed src = "LINK_FLASH" bgcolor = "# 000000" type = "application / x-shockwave-flash" allowcriptaccess = "none" width = "400" height = "400"> </ embed>] 
7. Chèn hình ảnh (image) vào bài viết 
Code đơn giản
[<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tả"/>] 
Code mở rộng
[<img src = "LINK_NHNH" title = "Ghi_chú" alt = "Mô_tả" align = "bottom" width = "400" height = "400" />]
Ghi_chú // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
Mô_tả // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
Sử dụng hai lệnh này thì khi người dùng truy cập blog chọn không hiển thị ảnh thì sẽ hiện dòng chữ này thay cho ảnh đó.
align="bottom" // Vị trí ảnh so với chữ. Có thể đổi thành middle(giữa) - top(trên) - bottom(dưới). Không dùng, để mặc định theo blog chọn sẵn thì xóa nó đi.

8. Chèn link liên kết vào bài viết 

[<a href="LINK"<blankblank"> Tên_Link </a>] 
target="blank" // Mở link liên kết trong một trang mới. Bỏ lệnh này thì trang mới sẽ được mở ngay tại trang đang dùng (nghĩa là trang đang dùng sẽ bị load qua trang link ta vừa click vào). Nếu người dùng có thói quen "Open new tab" thì lệnh này có hay không cũng không khác biệt.
Ví dụ:
- Dùng target="blank" - XEM
- Không dùng target="blank" - XEM
9. Chèn ảnh chứa link 
[<a href="LINK"<blankblank"> <img src = "LINK_NHNH" /> </a>] 
10. Tạo button ẩn hiện nội dung 
[<div> <div> <input type = "button" value = "Xem" style = "width: 75px; font-size: 11px; lề: 0px; padding: 4px; Border =" 1 "" onclick = "if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName ('div') [1] .getElementsByTagName ('div') [0] .style.display! = '') {this.parentNode.parentNode.getElementsByT ] .getElementsByTagName ('div') [0] .style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Khăn';} khác {this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName ('div') [ 1] .getElementsByTagName ('div') [0] .style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem';} "> </ div> <div> <div style = "display: none; Border: # 4F4F4F 1px solid; padding: 4px; background: #">NỘI_DUNG </div> </div> </div>] 
11. Chèn nhạc vào bài viết 
[<tên đối tượng = 'mũ' width = 300 height = 45> <embed type = 'application / x-mplayer2' pluginspage = 'http: //www.microsoft.com/Windows/Doads/Contents/ Products / MediaPlayer /' controls = 'controlpanel' width = 300 height = 45 src = 'LINK_NHẠC' autostart = "0" showstatusbar = "0" ShowControls = 'true' loop = '0' name = 'hat'> </ embed> </ object> ]
 LINK_NHẠC // Phải là link trực tiếp (VD: http://...bài_hát.mp3)
loop='0' // Không lặp lại
loop='1' // Lặp lại một lần
loop='-1' // Lặp lại mãi mãi
autostart="0" // Không tự play
autostart="1" // Play ngay khi web tải xong
12. Chia 2 cột, 3 cột, 4 cột 
[<bảng> <tbody> <tr> <td class = "cột_1" style = "font: 12px Tahoma; color: # 000000; width: 120px; padding: 4px;" valign = "top"> <div class = "cột_1"> Hà Lan_dung_cột_1 </ div> </ td> <td class = "cột_2" style = "font: 12px Tahoma; color: # 000000; width: 120px; padding: 4px ; " valign = "top"> <div class = "cột_2"> Karachi_dung_cột_2 </ div> </ td> </ tr> </ tbody> </ table>]
Thêm cột thì thêm trên dòng </td></tr> đoạn code:
[</ td> <td class = "cột_n" style = "font: 12px Tahoma; color: # 000000; width: 120px; padding: 4px;" valign = "top"> <div class = "cột_n"> Hà Nội_ung_cột_n </ div>]
13. Viền khung một nội dung trong bài viết 
[<div style = "Border: # 4F4F4F 1px solid; padding: 4px; background: #eee; width: 400px;"> N tranh_DUNG </ div>]
#4F4F4F 1px solid // Lần lượt là: Mã màu - Độ dày đường viền - Loại đường viền.
   - chất rắn ______________
   - nét đứt ----------------
   - chấm ......................
background:#eee // Nền khung
width:400px // Bề rộng khung. Mặc định là sẽ rộng bằng khung bài viết (nếu bỏ lệnh này đi)
14. Chèn khung chứa code có thẻ "Select all" (Không cần mã hóa code)
[<form name = "MyTextBoxForm"> <input name = "button" onclick = "javascript: this.form.MyTextBox.f Focus (); this.form.MyTextBox.select ();" type = "button" value = "Chọn tất cả" /> <textarea cols = "59" name = "MyTextBox" rows = "18" quấn = "trên" style = "background: #eee; color: # 464646; Border: 1px # A0C4EA nét đứt; "> NỘI_DUNG_CODE </ textarea> </ form>]
cols="59" // Bề rộng khung chứa code
rows="18" // Số dòng trong khung chứa code
wrap="on" // Trong một dòng, chữ dài quá khung sẽ hiện thanh trượt kéo ngang qua
wrap="off" // Nhiều dòng chữ quá số dòng khung quy định sẽ hiện thanh trượt kéo xuống
15. Ảnh rõ hơn khi rê chuột vào 
1. Ảnh có chứa link
[<a href="link_liên_k Đặc"p4blank"> <img onmouseover = "this.style.opacity = 1; this.filters.alpha.opacity = 100" onmouseout = "this.style.opacity = 0.6; này. bộ lọc.alpha.opacity = 60 "style =" opacity: 0.6; bộ lọc: alpha (opacity = 60) "src =" LINK_HÌNH "/> </a>]
2. Ảnh không chứa link
[<img onmouseover = "this.style.opacity = 1; this.filters.alpha.opacity = 100" onmouseout = "this.style.opacity = 0.6; this.filters.alpha.opacity = 60" style = "opacity: 0,6; bộ lọc: alpha (opacity = 60) "src =" LINK_HÌNH "/>]
opacity=0.6 và opacity=60 // Ảnh mờ trước khi rê chuột vào.
Lưu ý: Nếu thay đổi độ mờ thì phải thay đổi cả 4 giá trị.
16. Tạo hiệu ứng hiện ảnh khác khi rê chuột vào ảnh 
1. Ảnh có chứa link 
[<a href="link_liên_k Đặc"<blank"> ]
2. Ảnh không chứa link
[<img onmouseover = "this.src = 'LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout = "this.src = 'LINK_HÌNH'" src = "LINK_HÌNH">] 
17. Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào link liên kết 
[<a href = "LINK" target = "blank" onmouseover = "oldColor = this.style.backgroundColor; this.style.backgroundColor = '# eee';" onmouseout = "this.style.backgroundColor = oldColor;"> TÊN Ban </a>]
LINK // Link liên kết
#eee // Mã màu khi rê chuột lên
NAME_LINK // Tên gán cho link liên kết
18. Chèn trang HTML vào bài viết (Chèn trang web vào bài viết)
[<iframe src = "LIÊN KẾT" height = "550" width = "600" W = = frameborder = "0"> </ iframe>]
scrolling=yes // Cho hiện thanh trượt, ngược lại không dùng thì sữa thành no
frameborder="0" // Đường viền, 0 là không viền
Ta có thể dùng lệnh này để chèn bất cứ trang nào dạng HTML (Ví dụ: http://abc.html) vào bài viết đều được hết :)
Ví dụ:
- Mình có link HTML là: Color Check
- Sau khi chèn vào bài viết sẽ có kết quả thế này: XEM
Hoặc xem ví dụ cụ thể dưới đây:
19. Chèn clip Youtube vào bài viết 
[<iframe allowfullscreen = "" frameborder = "0" height = "350" src = "https://www.youtube.com/embed/CVkxhJO-hlY?&hl=vi&autoplay=1&rel=0"; width = "580"> </ iframe>] 
CVkxhJO-hlY // Thay thành mã chữ video Youtube của bạn.
Link Youtube có dạng: www.youtube.com/watch?v=CVkxhJO-hlY
autoplay=1 // Tự động play ( xóa số 1 đi nếu không muốn auto play)
rel=0 // Không hiện các video khác sau khi kết thúc video.
Width, height // Có thể tùy chỉnh size clip trong bài viết theo ý muốn.

BÌNH LUẬN

BLOGGER: 2

Tên

After Effects,1,Blogger,33,blogspot,9,CNTT,30,Code Blog,1,Facebook,3,Google,2,Google Drive,1,Kỹ năng Bootstrap,1,Kỹ năng Dreamweaver,1,Kỹ năng Excel,7,Kỹ năng Google Driver,1,Kỹ năng IELTS,6,Kỹ năng Illustrator,1,Kỹ năng lập trình,1,Kỹ năng lập trình hướng đối tượng Typescript,1,Kỹ năng Lumion 3D,1,Kỹ năng nói tiếng Anh,1,Kỹ năng Powerpoint,1,Kỹ năng thiết kế,1,Kỹ năng TOEIC,1,Kỹ năng Unity3D,1,Kỹ năng Word,1,Kỹ năng xin việc - viết CV,1,Microsoft 365,1,Microsoft Excel,4,Microsoft Powerpoint,1,Microsoft Word,2,SEO,1,Seo Blogger,6,SEO Blogspot,1,tao-blogspot-chuyen-nghiep,1,Template Blogger,6,Template Blogspot,1,Template MagOne,1,Template Wordpress,1,Thủ thuật Blogger,27,Thủ thuật Blogspot,1,Thủ thuật máy tính,1,Thủ thuật Wordpress,1,Tin học văn phòng,9,VIDEO KHÓA HỌC,6,Webmaster,2,Windows,2,Wordpress,2,Youtube,1,
ltr
item
Chia sẻ kiến thức - Thủ thuật máy tính: Tổng hợp một số code bài viết blogspot thông dụng
Tổng hợp một số code bài viết blogspot thông dụng
CNTTLS | Thủ thuật Blogspot, Code hay cho blogspot, Tổng hợp một số code thông dụng dùng trong bài viết Blogspot
https://1.bp.blogspot.com/-TOCQhLmJxts/W7i_UNZapgI/AAAAAAAAAn4/Xb3AZakYQdgtS-m0YAByC-xVWoni3CWgACLcBGAs/s1600/tong-hop-mot-so-code-thong-dung-dung-trong-bai-viet-blogspot.gif
https://1.bp.blogspot.com/-TOCQhLmJxts/W7i_UNZapgI/AAAAAAAAAn4/Xb3AZakYQdgtS-m0YAByC-xVWoni3CWgACLcBGAs/s72-c/tong-hop-mot-so-code-thong-dung-dung-trong-bai-viet-blogspot.gif
Chia sẻ kiến thức - Thủ thuật máy tính
https://blog.vinhls.com/2018/10/tong-hop-mot-so-code-thong-dung-dung-trong-bai-viet-blogspot.html
https://blog.vinhls.com/
https://blog.vinhls.com/
https://blog.vinhls.com/2018/10/tong-hop-mot-so-code-thong-dung-dung-trong-bai-viet-blogspot.html
true
987137131202951109
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào Xem tất cả Đọc thêm Trả lời Không trả lời Xóa Bởi Home PAGES POSTS Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Trở lại trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa xong 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago nhiều hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép Mục lục